PRESTACIÓ DE SERVEIS D’AUDITORIA DE COMPTES I ALTRES PROPIS DELS AUDITORS DE COMPTES

 

 • AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

  • Auditoria financera de comptes anuals individuals
   • Per obligació legal
   • Voluntària
  • Auditoria financera de comptes anuals consolidats
   • Per obligació legal
   • Voluntària
  • Auditoria d’entitats sense ànim de lucre (fundacions, patronats, associacions, clubs, etc.).
  • Auditoria de entitats mixtes, amb funcions públiques, i d’economia social (cooperatives, confraries, col·legis professionals, federacions esportives, etc.).
 • AUDITORIA FORENSE (per encàrrec judicial)
 • ALTRES TREBALLS D’AUDITORIA

  • Revisions limitades d’àrees específiques, d’un sol estat financer i de estats financers intermedis (procediments acordats)
  • Auditoria especials d’estats financer per operacions e compra venda (due diligence)
  • Informes de verificació i revisió encomanats a auditors de comptes o experts assimilables per normativa legal.
  • Informes de verificació d’ajuts i subvencions públiques.
  • Revisions de legalitat
 • PREPARACIÓ D’ENTITATS PER A SOTMETIMENT A AUDITORIA DE COMPTES EN EL FUTUR

  • Homogeneïtzació de criteris comptables i de registre
  • Procediments de control intern
  • Adequació de procediments tributaris
  • Revisió de relacions laborals i cotitzacions
  • Revisió documental
 • ALTRES ENCÀRRECS

  • Consultoria de control intern
  • Assessorament en situacions de conflicte entre entitats i els seus auditors de comptes
  • Disseny i implantació de departaments d’auditoria interna.
  • Informes de valoració d’empreses.
  • Preparació d’entitats per a la tramitació de procediments concursals
 • SERVEIS A ENTITATS PÚBLIQUES D’ÀMBIT LOCAL

  • Serveis d’auditoria, complementaris i assimilables (acompliment de regles de despesa i estabilitat, procediments, control pressupostari, etc.) per a entitats públiques d’àmbit local:
   • Ajuntaments
   • Consorcis
   • Mancomunitats

SERVEIS AUDITORS

 • Serveis que s'ofereixen a les firmes d'auditoria:
  • Seguiment i correcció en materia control de qualitat
  • EQCR
  • Implantació, revisió i/o actualització del MCCI
  • Estudi de la materialitat
        
     

Alca Serviaudit SL

 

 

Carrer Sant Pau 135 3er 4rta 17600 Figueres - Telf: 972 67 11 64 - alca@alcaserviaudit.com

123movies