Alca Serviaudit és una firma d’auditoria amb seu a Figueres i amb dues oficines més, una a Girona y una altra a Roses, que neix de l’agrupació d’auditors, assessors, gestors i professionals del sector amb més de 20 anys d’experiència. La firma té com a activitat principal la prestació de serveis d’auditoria de comptes, que inclouen altres serveis, i la prestació de diversos serveis a altres auditors.
La missió d’Alca Serviaudit és l’exercici de l’activitat d’auditoria de comptes anuals com a auditors independents de les entitats a les que es presten serveis, així com la realització de treballs encomanats als auditors de comptes per disposicions legals i pràctiques mercantils, sempre que no suposin un impediment o limitació a la seva activitat principal. Així mateix, Alca Serviaudit es dedica a la prestació de serveis a altres auditors i firmes d’auditoria, aprofitant l’àmplia experiència i coneixement dels seus socis i col·laboradors en tasques de control de qualitat, revisió d’encàrrecs, etc.
La visió d’Alca Serviaudit és la seva vocació de defensar l’activitat dels auditors de comptes i procurar el manteniment del seu reconeixement i la percepció de la seva utilitat social en la mesura de les seves possibilitats. En aquest sentit, es defineix pels valors que es manifesten a continuació:

Consideració que l’activitat de l’exercici d’auditoria ha d’estar al servei de l’interès públic.

Prioritat i respecte al compliment dels principis ètics de: competència professional, diligència deguda, integritat i objectivitat.

Mantenir una actitud d’escepticisme professional com a guia de conducta i formació del judici professional, sobre la base del marc normatiu, de les normes d’ètica, el coneixement i l’experiència.

Abstenir-se d’actuar quan la independència i objectivitat puguin veure’s compromeses o amenaçades, fins que es resolgui la situació.

Compromís de confidencialitat i reserva amb la informació i documentació a la que es tingui accés, en l’entorn familiar i de relacions personals.

Prioritzar la qualitat dels treballs per sobre de les consideracions comercials.

Complir amb els requeriments de formació i actualització professional continus.

Tractar de manera amable, respectuosa i resolutiva als clients, companys i persones amb les quals es mantingui relació, així com adoptar una actitud col·laboradora i proactiva.

Alca Serviaudit SL

 

 

Carrer Sant Pau 135 3er 4rta 17600 Figueres - Telf: 972 67 11 64 - alca@alcaserviaudit.com

123movies